วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(๔๒๐-๔๗-๐๐๒)ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรัอากาศ เปลี่ยนแม็คเนติกเซลทัล ,ซ่อมท่อน้ำทิ้งแอร์ ,ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรัอากาศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ All In One สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๒ เครื่อง ในส่วนสำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สายนิคมการเกาตร)บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๔๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สายวัดป่าโพธิ์ศรีวราราม-โนนกอก)บ้านโนนโพธิ์หมู่ 6 ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ช่วงจากบ้านนายสวัสดิ์-เขตแดน หมู่ ๑๒ )บ้านหนองชาติ หมู่ที่ ๓ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน (เปิด-ปิด) จำนวน ๔ หลัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาพนักงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรัเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ(สายลำห้วยเสียว-โนนกอก)บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ ขนาดก้วาง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๐ เมตรหรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรัปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ(สายหัวหนองทอน)บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๘๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ(สายหนองขี้ชี) บ้านหนองดก หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๑๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง