วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
ซื้อจดซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุกล่องละ 200 ซีซี จำนวน 10,260 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 135 วัน เด็ก 76 คน (18 พ.ย.62 - 10 มิ.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการปรัเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังบดอัดเรียบ(สายนาเสียว-โนนเขวา) บ้านนาเสียว หมู่ ๕ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์(ส่วนกลาง) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล การจัดการประชุมประชาคม ระดับตำบล คอนสวรรค์ ขนาด ๒๔๐ x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๙๔๐ ชัยภูมิ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถกระเช้าหรือรถอิแต๋น หมายเลขทะเบียน ๒๘๑๓ ชัยภูมิ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง