วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการต่อสัญญาจ้างให้เช่าบริการออนไลน์เว็บไซต์ จดทะเบียนโดเนมบำรุงและรักษาระบบและสำรองข้อมูลในserver ฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชุดควบคุมแมคเนติกแอร์ไฟ ๓ เฟส กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ และเครื่องสำรองไฟ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถเกรดเตอร์ปรับเกรดบ่อขยะโนนหว่านไพล หมู่ 6 บ้านโนนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง อบต.คอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัสโดยสารประจำทาง(พัดลม) ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนแผงวงจรพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Canon MP287 รหัส 416-52-016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมเคร่ื่องพิมพ์ Canon G2000 รหัส 416-58-031 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง