วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 50 ที่นั่ง ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 1 มื้อ และ อาหารว่าง 1 มื้อ สำหรับ 50 คน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 25 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล 1 ป้าย ขนาด 100 x 200 ซม. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ประจำปี 2562 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาการจัดทำป้ายไวนิล โครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาด้วยแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดชัยภูมิ อบต.คอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฎิบัติงานตามหน้าที่ปกติ ประจำปี 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ ขนาด 250 x 120 ซม. จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง