วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า ออก บ่อขยะโคกหนองม่วง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างขุดบ่อขยะโคกหนองม่วง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (16 พค - 10 มิ.ย 61)เด็กนักเรียน 106 คน จำนวน 17 วัน จำนวน 6.58 บาท/ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (15 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 61) ร.ร.คอนสวรรค์ (18 วันx178 คนx6.58 บาท/กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแบล็คโครในการขนและฝังกลบบ่อขยะโคกหนองม่วง ม. 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างปรุบปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร (สายเรียบลำชี) บ้านโนนโพธิ์ หมู๋ที่ 14 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ฺbrother .hp.sumsung) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้าง่คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องป้องกันและห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ฯ(จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(เช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนมปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง