วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เต็นท์ทรงโคร้ง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปริ้นเตอร์) รหัส ๔๑๖-๔๙-๐๐๗ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๒๐ และ รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๒๔) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๕-๕๘-๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องนายก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการเสริมสร้างคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส(การทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ้า) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำพรมเช็ดเท้าในโครงการเสริมสร้างคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส(การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำโมบายงานบวชและประเพณีต่างๆจากกระดาษแก้วในโครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี(ส่งเสริมการทำโมบายงานบวชและประเพณีต่างๆจากกระดาษแก้ว)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ในโครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี(ส่งเสริมการทำโมบายงานบวชและประเพณีต่างๆจากกระดาษแก้ว)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง