วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี ๕ ส. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) เดือน เมษายน ๒๕๖๓ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายโครงการรักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๑ x ๒.๓ เมตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดไถแปรและพรวนดิน พื้นที่ ๒ ไร่ ในโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันดรคโควิด-๑๙ ขนาด ๑ x ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรคฺ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องแต่งกายในการเก็บขยะของพนักงานจัดเก็บสิ่งปฏิกูล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรร๕์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง