วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนโดยปรับเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังอัดบดเส้นคลองงูเหลือมถึงหนองหมากขี้ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนรอบหนองสาธารณะแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค โดยลงลูกรัง หนองกุดหวาย หนองไข่นุ่น หนองอ้อน้อยกุดหวาย บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างจ้างติดตั้งไฟแอร์(เครื่องปรับอากาศ)พร้อมเดินสายระบบไฟแอร์เพิ่มเติมอาคารหลังใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายอคิลิค(ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.)ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนายปั่น มงคลวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนายปั่น มงคลวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล) สำนักปลัด
5  พ.ค. 2565
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สำนักปลัด จำนวน ๒ ตัว
5  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TAnk Printer)) จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พักคอย แถว ๓ ที่นั่ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง