วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายสายไปบ่อขยะโนนหว้านไพร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(สายแยกหนองพระ-แยกทางไปบ้านหนองโก)หมู่ที่ 9,11 โดยวิธีคัดเลือก
7  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(สายรอบหัวหนองอ้อ)หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก
25  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างทำความสะอาดล้างแอร์เครื่องปรับอากาศ(ห้องพัฒฯาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด
8  พ.ย. 2564
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล(ชัยภูมิจีโอพาร์ค) จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๕.๐๐ x ๔.๖๐ ม. สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลายผ้ามัดหมี่ทอมือ (ลายดอกกาหลงและลายดอกบ้านสวนกาหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดจัดสถานที่ เคร่ื่องเสียงในการฝึกอบรมตามโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลายผ้ามัดหมี่ทอมือ(ลายดอกกาหลงและลายดอกบ้านสวนกาหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง