วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการคัดเเยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๓๖๐ x ๒๔๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อกำจัดขยะโคกหนองม่วงสาะาระฯ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาถมดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าประตุทมางเข้านครกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านนาเสียว หมุ่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโครงเรียนบ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 9940 ชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-8477 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง