วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร(ประเภทรถขุดตัก) บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินเรียบลำห้วยขี้เหล็ก จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๕๐ x ๑.๒๐ ซม.ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลคอนสวรรค์(อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การตรวจรักษาโรคต่าง ๆ) งานสวัสดิการและสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด ฝ่ายงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลคอนสวรรค์(อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การตรวจรักษาโรคต่าง ๆ) งานสวัสดิการและสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ทรายพร้อมกระสอบบรรจุทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง