วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TAnk Printer)) จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พักคอย แถว ๓ ที่นั่ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดบ่อขยะโคกหนองม่วงสาธารณะ หมู่ 9 บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างตตวจเช็คระยะ395098 กม. ทะเบียน กข 9940 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายโนนขุนทิพย์-ลำน้ำก่ำ บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนโดยปรับเกรดพร้อมลงลูกรังหนองแห้ว-หนองแวง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินสายเคเบิล THW ภายในอาคารสำนักงาน อบต.คอนสวรรค์
18  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๗๗ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง