วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 415-52-017 และ รหัสครุภัณฑ์ 415-52-021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ของส่วนสำนักปลัดหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-036 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-038 นักทรัพยากรบุคคลหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-039 หัวหน้าสำนักปลัดหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-037 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถเกรดเดอร์ปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู่7 สายหลังวัดบ้านโนนขุนทิพย์ ตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการทำป้าย(อะคิลิค)ชื่อติดโต๊ะทำงานของหัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูทางเข้าห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยนายหนูแดง ปรือทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านของ อบต.คอนสวรรค์ จำนวน 334 วันๆ ละ 2 ฉบับ รวมเป็น 668 ฉบับ จำนวนเงิน 6,680 บาท ให้กับนายทวีศักดิ์ ชื่นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-8477 ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-61-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง