วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Asus A42J (รหัสเครื่อง 416-50-013) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จัดซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุแก้วพลาสติก จำนวน 55 ลัง และ น้ำแข็ง จำนวน 12 กระสอบ เพื่อใช้งานตามโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมาทวารวดี ประจำปีงบประมาณ 2562
9  เม.ย. 2562
เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2562
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 เดือน คือ ธันวาคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2562 จำนวน 64 ถัง ส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดรำนก ตามโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมา ประจำปี 2562 จำนวน 15 ชุด ๆละ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซืั้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 50 ที่นั่ง ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 1 มื้อ และ อาหารว่าง 1 มื้อ สำหรับ 50 คน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 25 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง