วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (กระสอบทราย ทรายหยาบ) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หมู่ ๑๕ บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (กระสอบทราย ทรายหยาบ) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หมู่ ๗ บ้านโนนขุนทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง