วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร(ช่วงจากหนองพุก-ลำห้วยเสียว)ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๓ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ บ้านจอก หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อกระสอบทรายพร้อมทรายหยาบ ในการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลคอนสวรรค์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาพนักงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายผ่านคุ้มโนนมูก)กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว๒๓๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า๙๒๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ๐.๓๐เมตรพร้อมป้ายโครงการ หมู่ ๘ บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๑ (ช่วงจากบ้านนางวิไล มงคลล้ำ-บ้านนางวิไลรัตน์ เลิสฤทธิ์)ท่อขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๖๐เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ บ่อหนา ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง