วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้งสองฝั่ง(ช่วงจากบ้านนายสุทธี ทวีทรัพย์-บ้านนายมงคล วิชัย)บ้านนาเสียว หมู่ที่ ๕ ไหล่ถนนกว้าง ๑.๒๐ เมตรสองฝั่งถนนยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยตะวันฉาย-บ้านนายสมชาย)บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ช่วงจากบ้านนายทองชั่ง-ลำห้วยประดู่)บ้านจอก หมู่ที่ 13 ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการต่อสัญญาจ้างให้เช่าบริการออนไลน์เว็บไซต์ จดทะเบียนโดเนมบำรุงและรักษาระบบและสำรองข้อมูลในserver ฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชุดควบคุมแมคเนติกแอร์ไฟ ๓ เฟส กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ และเครื่องสำรองไฟ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถเกรดเตอร์ปรับเกรดบ่อขยะโนนหว่านไพล หมู่ 6 บ้านโนนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง อบต.คอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัสโดยสารประจำทาง(พัดลม) ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง