วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จำนวน ๖๓ คน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขนย้ายพร้อมทำลายขยะและติดตั้งประตูเหล็กบริเวณทางเข้า-ออก บ่อขยะโคกหนองม่วงสาธารณะ หมู่ ๙ ตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์การช้อมและการแข่งขันกีฬาสำหรับโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
14  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ การซ้อมและแข่งขันกีฬา สำหรับโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง