วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2562
ซื้อหลอดไฟฟ้าหลอดตะเกียบเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จำนวน 10 หลอด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ (ส่วนสำนักปลัด) ประจำปี 2562 โดยนายอานนท์ บุญโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาวฯ ครั้งที่ 2 โดย นางใจเดียว งามสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อไอศครีม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 12 มกราคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อขนม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 องคืการบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.คอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง