วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาพาหนะรถปรับอากาศ(ไม่ประจำทางจำนวน ๒ คันๆละ๒๔,๐๐ บาท)เดินทางไป-กลับในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล (ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๕๐ )ในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานเหล็กขาสูง จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คอนสวรรค์ จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศพด.บ้านคอนสวรรค์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง