วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2563
จัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์การช้อมและการแข่งขันกีฬาสำหรับโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
14  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ การซ้อมและแข่งขันกีฬา สำหรับโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ตามโครงการวันเด็กแห่งขาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อขนม สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อไอศครีมสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๕-๕๕-๐๒๓ และ ๔๑๖-๕๘-๐๓๑ จำนวน ๒ เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง