วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถกระเช้าไฟฟ้า) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถมคันดินลำห้วยเสียว บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริมผิวจราจรเดิมพร้อมวางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริมผิวจราจรเดิมสายวัดในบ้านคอนสวรรค์-ลงไปหนองเฒ่ามี บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนางชุตินันท์ หวังชนะ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปลำห้วยประดู่ จำนวน ๒ จุด บ้านจอก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านจอกเชื่อมติดต่อพื้นที่ตำบลโคกมั่งงอย บ้านจอก หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปนานายไพฑูรย์ พิมสิม-เชื่อมต่อกับเขตบ้นโสก บ้านจอก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปหนองระเริง จำนวน ๒ จุด บ้านนาเสียว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง