วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาคนงานทำความสะอาด ตกแต่งสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ จำนวน ๓ งวดๆละ ๙,๐๐๐ บาท กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ ๔๒๐-๕๔-๐๐๖) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๒๐ เปลี่ยนหัวพิมพ์สี MP ๒๘๗ จำนวน ๑ กล่อง และเปลี่ยนที่ซับหมึก จำนวน ๑ ชุด กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค ASUS) รหัส ๔๑๖-๕๐-๐๑๓) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศล้างทำสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ(ห้องสำนักงานปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 3 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด และเครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๑ ลิตร เดือน มกราคม และ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง