วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน ๑ ป้าย (๒.๕๐ x ๑.๒๐ ซม.)ในโครงการเสริมสร้างคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส(การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มในโครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี(ส่งเสริมการทำโมบายงานบวชและประเพณีต่างๆจากกระดาษแก้ว)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๕-๕๕-๐๒๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตามโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสฯ (รายนายวิชัย เรนคำมี)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตามโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสฯ (รายนายจำปา ฉลาดเขียว)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อธงชาติ ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม.จำนวน ๓๐ ผืนๆละ ๓๕ บาท และ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จำนวน ๓๐ ผืนๆละ ๔๐ บาท ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ จำนวน ๖ ป้าย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ลบ.ม. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง