วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงจากบ้านนายสวัสดิ์-เขตหมู่ที่ 12)บ้านหนองชาติ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกหนองทอน-บ้านนายขุนดง เฉลิมหมู่) บ้านจอก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ค. 2561
จ้าง่คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อไมค์โครโฟน พร้อมสาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 3 ชิ้น ส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแทร็คเตอร์ล้อยางปรับปรุงบ่อขยะ จำนวน 3 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้าง่คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯ (ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-49-008 และ เครื่อง รหัส 416-57-029) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศพด.คอนสวรรค์ ศพด.โนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างสติ๊กเกอร์และตรายางส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้าง่คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯ (ล้างหัวเครื่องปริ้นเตอร์ห้องช่าง ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง