วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังบดอัดเรียบ(สายจากโนนขุนทิพย์-หนองทอน) บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ ๗ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๓๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์(ส่วนกลาง) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล การจัดการประชุมประชาคม ระดับตำบล คอนสวรรค์ ขนาด ๒๔๐ x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๙๔๐ ชัยภูมิ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถกระเช้าหรือรถอิแต๋น หมายเลขทะเบียน ๒๘๑๓ ชัยภูมิ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ สำนักปลัด รายนางสาววราภรณ์ ปาเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง