วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลคอนสวรรค์(อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การตรวจรักษาโรคต่าง ๆ) งานสวัสดิการและสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ทรายพร้อมกระสอบบรรจุทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก(รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ฆค ๒๘๑๓ ชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนตืติดตท้ายและเทรลเลอร์ลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์และอุปกรณ์ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง