วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ศพด.บ้านคอนสวรรค์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ศพด.บ้านโนนโพธิ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศพด.บ้านโนนโพธิ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศพด.บ้านคอนสวรรค์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง กม 363235 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง