วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างสติ๊กเกอร์และตรายางส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้าง่คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯ (ล้างหัวเครื่องปริ้นเตอร์ห้องช่าง ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบล ฯ (จัดซื้อชุดหลอดไฟสำเร็จรูป จำนวน 10 ชุด และ สวิทไฟ จำวน 6 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้าง่คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (เช็คระยะตามกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์และบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมหรือตบแต่งอาคารสถานที่ราชการ (ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ผลิตและจำหน่ายผ้าขิด มัดหมี่ นครกาหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างโครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ฯ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ฯ(หมึกเครื่องก๊อปปี้ปริ้น จำนวน 6 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร (จำนวน 3 จุด ) ม. 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง