วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ สำนักปลัด รายนางสาววราภรณ์ ปาเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างการพัฒนาการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย รายนายดวน คุณนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติด้านการคลัง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจ้างการพัฒนาการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย รายนายศักดา บำรุงหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ รายนายสละ แฝงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๓ (ต่อเนื่อง) งบประมาณ ๒๕๖๓ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างการพัฒนาการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย รายนายบุญเส็ง ซุยอุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง จำนวน ๓ เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถเกรดเตอร์ปรับเกรดบ่อขยะโคกหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง