วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมขออนุมติซ่อมรถบรรทุกน้ำ)หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๗๗ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(แอร์ ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (เครื่องปริ้นเตอร์นักวิเคราะห์นโยบายฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด เดือน มกราคม ๒๕๖๕
21  ก.พ. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายสายเรียบคลองงูเหลือม บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง