วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ(สายไปลำห้วยขี้เหล็ก)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเสียบริเวณบ้านพักองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๖๐ เมตร)ในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายอะคิลิค(ป้ายบ้าน) ตามโครงการปรับสถาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงกาาีรปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง