วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายอะคิลิค ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนางสำลี รุ่งโรจน์ หมู่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายอะคิลิค ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนางหมัง ดวงมาลา หมู่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนางหมัง ดวงมาลา หมู่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง