วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (เครื่องปริ้นเตอร์นักวิเคราะห์นโยบายฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด เดือน มกราคม ๒๕๖๕
21  ก.พ. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายสายเรียบคลองงูเหลือม บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ เมตร)ในในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง