วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายอะคิลิค ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนางสำลี รุ่งโรจน์ หมู่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายอะคิลิค ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนางหมัง ดวงมาลา หมู่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนางหมัง ดวงมาลา หมู่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนางสำลี รุ่งโรจน์ หมู่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมารถกำจัดขยะ(โคกหนองม่วงสาธารณะ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานเลื่อน ๒ บาน) กองการศึกษาฯ ขนาด ๑๒๐ cm กว้าง ๑๑๘.๘ x ๔๐.๘ x ๘๗.๗ cm สีครีมเมทัลลิค KSG ๑๒๐ -MC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายกุดจระเข้เชื่อมถนนลาดยางไปชีวังเวิน)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างจ้างขยายไหล่ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเสียว หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำเสียจากหน้าโรงเรียนถึงเมรุบ้านคอนคอนสวรรค์ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง