วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 1 มื้อ และ อาหารว่าง 2 มื้อ จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ(สายรอบหนองหวาย) หมู่ ๖ บ้านโนนโพธิ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ cc. ในโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างทำป้ายโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัยโครงไม้ ขนาด ๑๐๐ x ๒๐๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (416-49-009,416-52-018) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท ,สา่รเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยขุนจันทร์) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๙ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร(ทางขึ้น-ลงหนองแวงสาธารณะ) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๙ วางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๑๔ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง