วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อธงชาติ ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม.จำนวน ๓๐ ผืนๆละ ๓๕ บาท และ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จำนวน ๓๐ ผืนๆละ ๔๐ บาท ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ จำนวน ๖ ป้าย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ลบ.ม. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนขุนทิพย์ ท่อ PVC ขนาด หน้าตัด ๘ นิ้ว ชั้น ๘.๕ มม.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันดินลำห้วยขี้เหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๑๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๑๑ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙.๐๐ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยงานเอกสารด้านงานบริหารงานบุคคลและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
9  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่คนงานทำความสะอาด ตกแต่งสถานที่ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ จำนวน ๓ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง