วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประกาศเจตจำนงสุจริตองค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต อบต.คอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จัดซื้อเครื่องบวงสรวง จำนวน 5 รายการ ตามโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมาทวารวดี ประจำปีงบประมาณ 2562
10  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมาทวารวดี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องบวงสรวง บายศรี จำนวน 1 ชุด เพื่อ บวงสรวงหลวงพ่อใหญ่ทวารวดี ตามโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถลากพ่วง สำหรับแห่นางสงกรานต์ จำนวน 1 คัน ตามโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมาทวารวดี ประจำปี 2562 วันที่ 14 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาในการซ่อมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องประชุม อบต.คอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักแสดงจำนวน 80 คนๆละ 50 บาท จำนวน 2 วัน (12 -13 เมษายน 2562 ) วันละ 1 มื้อ ตามโครงการนมัสการพระใหญ่ทวารวดี ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาแต่งหน้านางรำนครกาหลง สำหรับพิธีบวงสรวง จำนวน 100 คน ๆ ละ 150 บาท ตามโครงการนมัสการพระใหญ่ทวารวดี-ใบเสมา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จัดซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุแก้วพลาสติก จำนวน 55 ลัง และ น้ำแข็ง จำนวน 12 กระสอบ เพื่อใช้งานตามโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมาทวารวดี ประจำปีงบประมาณ 2562