วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ เมตร)ในในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (บล๊อคตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านครัวในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP ๗๙ กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง