วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (บล๊อคตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านครัวในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP ๗๙ กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายสายไปบ่อขยะโนนหว้านไพร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(สายแยกหนองพระ-แยกทางไปบ้านหนองโก)หมู่ที่ 9,11 โดยวิธีคัดเลือก