วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรัเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ(สายลำห้วยเสียว-โนนกอก)บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ ขนาดก้วาง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๐ เมตรหรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรัปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ(สายหัวหนองทอน)บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๘๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ(สายหนองขี้ชี) บ้านหนองดก หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๑๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 340 x 200 ซม. 1 ป้าย ตามโครงการทัศนศึกษา พี่สอนน้อง ภายใต้โครงการการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการทัศนศึกษา อ่่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริหารรถบัส 2 ชั้น ปรับอากาศ ตามโครงการทัศนศึกษา พี่สอนน้องภายใต้โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางงัน และ อาหารว่าง โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 70 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุ โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น DUPLO จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง