วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถแทรกเตอร์ปรับเกรดบ่อขยะ โนนหว้านไพร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถแทรกเตอร์ปรับเกรดบ่อขยะ โคกหนองม่วงสาธารณะบ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๙ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี ๕ ส จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ เมตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี ๕ ส. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) เดือน เมษายน ๒๕๖๓ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง