วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จำนวน ๖๓ คน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขนย้ายพร้อมทำลายขยะและติดตั้งประตูเหล็กบริเวณทางเข้า-ออก บ่อขยะโคกหนองม่วงสาธารณะ หมู่ ๙ ตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง