วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมอาคาร จำนวน ๑๓ ป้าย ขนาด ๑๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๐๙ (Covid-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๓ รายการ องคืการบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างจัดจ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มในโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลคอนสวรรค์/สภาเด็กและเยาวชนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ชนิด ๑ ขวด ๑ โด๊ส) จำนวน ๘๐๐ โด๊สๆละ ๓๐ บาท สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๖๐ คน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใช้ภายในสำนักงาน อบต.คอนสวรรค์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง