วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๑ ลิตร โดยการเปลี่ยนถัง จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตค่าจดทะเบียนโดเมนเนม(ต่อสัญญาเช่าเว็บไซต์) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเข้าปกเย็บเล่มข้อบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๘ เล่มๆ ๓๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและเครื่องเขียนและอุปกรณ์พร้อมเอกสารประกอบการบรรยายในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อของที่ระลึกดื่มในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารและเครื่องดื่มในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาพาหนะรถปรับอากาศ(ไม่ประจำทางจำนวน ๒ คันๆละ๒๔,๐๐ บาท)เดินทางไป-กลับในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล (ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๕๐ )ในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง