วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนกองช่าง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ิอยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างป้ายไวนิล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ขนาด 460 x 360 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง ขนาด 1 ลิตร จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อ1.ยางมะตอยยางน้ำ(ถัง 200 ลิตร) CRS 2 2.แอลฟัลท์ติกสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 415-56-028 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง