วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักแสดงจำนวน 80 คนๆละ 50 บาท จำนวน 2 วัน (12 -13 เมษายน 2562 ) วันละ 1 มื้อ ตามโครงการนมัสการพระใหญ่ทวารวดี ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาแต่งหน้านางรำนครกาหลง สำหรับพิธีบวงสรวง จำนวน 100 คน ๆ ละ 150 บาท ตามโครงการนมัสการพระใหญ่ทวารวดี-ใบเสมา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ (สายลำห้วยประดู่) บ้านจอก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Asus A42J (รหัสเครื่อง 416-50-013) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จัดซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุแก้วพลาสติก จำนวน 55 ลัง และ น้ำแข็ง จำนวน 12 กระสอบ เพื่อใช้งานตามโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมาทวารวดี ประจำปีงบประมาณ 2562
9  เม.ย. 2562
เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2562
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 เดือน คือ ธันวาคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2562 จำนวน 64 ถัง ส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดรำนก ตามโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมา ประจำปี 2562 จำนวน 15 ชุด ๆละ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซืั้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง