วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง(ช่วงจากนานายมานพ ต่อโชติ-นานางละเอียด งามสิน)ลงลูกรังถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ลบ.ม.หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร บ้านจอก หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนอาคาร A๓ จำนวน ๖ เล่ม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(๔๒๐-๔๗-๐๐๒)ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรัอากาศ เปลี่ยนแม็คเนติกเซลทัล ,ซ่อมท่อน้ำทิ้งแอร์ ,ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรัอากาศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ All In One สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๒ เครื่อง ในส่วนสำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สายนิคมการเกาตร)บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๔๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สายวัดป่าโพธิ์ศรีวราราม-โนนกอก)บ้านโนนโพธิ์หมู่ 6 ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ช่วงจากบ้านนายสวัสดิ์-เขตแดน หมู่ ๑๒ )บ้านหนองชาติ หมู่ที่ ๓ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน (เปิด-ปิด) จำนวน ๔ หลัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาพนักงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง