วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา)
8  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาทำปฏิทินแบบแขวนประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ฯ จำนวน ๓ สาย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบฯ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จำนวน ๒ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน๕ณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่ อบต.คอนสวรรค์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน๕ณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่ อบต.คอนสวรรค์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
24  พ.ย. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านคอนสวรรค์ และศพด.บ้านโนนโพธิ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง