วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) รถกะบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและสิทธิของตนพิการ (งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัด) ขนาด ๑.๒ x ๑๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม (สมุดปกอ่อน ปากกา กระดาษ ฯลฯ)ในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและสิทธิของตนพิการ (งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัด)
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เอกสารประกอบการฝึกอบรมในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและสิทธิของตนพิการ (งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัด)
16  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์) ขนาด ๑.๒ x ๑๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนฯ
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมและสาธิตในโครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ (งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัด)
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๗๗ ชัยภูมิ
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์