วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อไมค์โครโฟน พร้อมสาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 3 ชิ้น ส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแทร็คเตอร์ล้อยางปรับปรุงบ่อขยะ จำนวน 3 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้าง่คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯ (ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-49-008 และ เครื่อง รหัส 416-57-029) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศพด.คอนสวรรค์ ศพด.โนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างสติ๊กเกอร์และตรายางส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์และบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบล ฯ (จัดซื้อชุดหลอดไฟสำเร็จรูป จำนวน 10 ชุด และ สวิทไฟ จำวน 6 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้าง่คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (เช็คระยะตามกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง