วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงจากบ้านนายศุภชัย-บ้านนางนิตยา)บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายยุทธศาสตร์)บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มหัวสะพาน)บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบกุดจระเข้)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงวัดป่าโพธิ์ศรีวนาราม-บ้านนางวิรัตน์)บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงจากบ้านนายสวัสดิ์-เขตหมู่ที่ 12)บ้านหนองชาติ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกหนองทอน-บ้านนายขุนดง เฉลิมหมู่) บ้านจอก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ค. 2561
ทรายอะเบท ขนาด 25 กก. จำนวน 17 ถัง ๆ ละ 1,800 บาท
18  ก.ค. 2561
จ้าง่คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง