วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยลงลูกรังบ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล(เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลคอนสวรรค์ กิจกรรม ทำดีมีรายได้(ทำสบู่จากสมุนไพร) วันที่ 11 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 ป้าย ขนาด 200 x 100 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำสบู่ในโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลคอนสวรรค์ กิจกรรม ทำดี มีรายได้(ทำสบู่จากสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง(สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลคอนสวรรค์ กิจกรรม ทำดี มีรายได้ทำสบู่จากสมุนไพร) วันที่ 11 สิงหาคม 2561 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ แบบมาตรฐาน ม.4 ข จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง