วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2561
จ้าง่คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯ (ล้างหัวเครื่องปริ้นเตอร์ห้องช่าง ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมหรือตบแต่งอาคารสถานที่ราชการ (ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ผลิตและจำหน่ายผ้าขิด มัดหมี่ นครกาหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างโครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ฯ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ฯ(หมึกเครื่องก๊อปปี้ปริ้น จำนวน 6 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร (จำนวน 3 จุด ) ม. 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า ออก บ่อขยะโคกหนองม่วง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างขุดบ่อขยะโคกหนองม่วง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (16 พค - 10 มิ.ย 61)เด็กนักเรียน 106 คน จำนวน 17 วัน จำนวน 6.58 บาท/ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (15 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 61) ร.ร.คอนสวรรค์ (18 วันx178 คนx6.58 บาท/กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแบล็คโครในการขนและฝังกลบบ่อขยะโคกหนองม่วง ม. 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง