วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ อบต.คอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร (ลำห้วยเสียว) บ้านจอก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 สายโคกดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถแทรคเตอร์ล้อยางปรับเกรดบ่อชยะโนนหว้านไพร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงโครงการรณรงค์ป้องกันและจำกัดโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.คอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง