วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาวฯ ครั้งที่ 2 โดย นางใจเดียว งามสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อไอศครีม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 12 มกราคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อขนม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 องคืการบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.คอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 415-52-017 และ รหัสครุภัณฑ์ 415-52-021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ของส่วนสำนักปลัดหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-036 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-038 นักทรัพยากรบุคคลหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-039 หัวหน้าสำนักปลัดหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-037 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถเกรดเดอร์ปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง