วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มหัวสะพาน)บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบกุดจระเข้)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงวัดป่าโพธิ์ศรีวนาราม-บ้านนางวิรัตน์)บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงจากบ้านนายสวัสดิ์-เขตหมู่ที่ 12)บ้านหนองชาติ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกหนองทอน-บ้านนายขุนดง เฉลิมหมู่) บ้านจอก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ค. 2561
ทรายอะเบท ขนาด 25 กก. จำนวน 17 ถัง ๆ ละ 1,800 บาท
18  ก.ค. 2561
จ้าง่คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อไมค์โครโฟน พร้อมสาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 3 ชิ้น ส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแทร็คเตอร์ล้อยางปรับปรุงบ่อขยะ จำนวน 3 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง