วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงานส่วนสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงในโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยนายบรรลือ เกลี้ยงเกลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงในโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 1 ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำป้ายอะคิลิคใส่กรอบอะลูมิเนียม อบต.คอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อหลอดไฟฟ้าหลอดตะเกียบเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จำนวน 10 หลอด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ (ส่วนสำนักปลัด) ประจำปี 2562 โดยนายอานนท์ บุญโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง