วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง(สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลคอนสวรรค์ กิจกรรม ทำดี มีรายได้ทำสบู่จากสมุนไพร) วันที่ 11 สิงหาคม 2561 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ แบบมาตรฐาน ม.4 ข จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงจากบ้านนายศุภชัย-บ้านนางนิตยา)บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายยุทธศาสตร์)บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)