วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2566
วัสดุสำหรับดำเนินงานตามโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
28  ธ.ค. 2566
ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ สาย
22  ธ.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุอื่นในการดำเนินตามโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
22  ธ.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
22  ธ.ค. 2566
ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๓ เส้น
18  ธ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรฯ จำนวน ๓ เส้น
14  ธ.ค. 2566
ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองนาเลิง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕
14  ธ.ค. 2566
ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองงูเหลือม ช่วงประตูระบายน้ำตัว M บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘
14  ธ.ค. 2566
ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองงูเหลือม-คลองบ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕