วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู่7 สายหลังวัดบ้านโนนขุนทิพย์ ตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการทำป้าย(อะคิลิค)ชื่อติดโต๊ะทำงานของหัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูทางเข้าห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยนายหนูแดง ปรือทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านของ อบต.คอนสวรรค์ จำนวน 334 วันๆ ละ 2 ฉบับ รวมเป็น 668 ฉบับ จำนวนเงิน 6,680 บาท ให้กับนายทวีศักดิ์ ชื่นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-8477 ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-61-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขจท 353 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า MAKITA จำนวน 3 เครื่อง ของอบต.คอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง