วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาการจัดทำป้ายไวนิล โครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาด้วยแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดชัยภูมิ อบต.คอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฎิบัติงานตามหน้าที่ปกติ ประจำปี 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ ขนาด 250 x 120 ซม. จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อพันธ์ุปลาตะเพียนขนาด 3-5 ซม.ตามโครงการขับเคลื่อนแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการขับเคลื่อนแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำป้ายในกิจกกรรมปล่อยปลาโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงานส่วนสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงในโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยนายบรรลือ เกลี้ยงเกลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงในโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง