วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 เดือน คือ ธันวาคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2562 จำนวน 64 ถัง ส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Asus A42J (รหัสเครื่อง 416-50-013) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดรำนก ตามโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมา ประจำปี 2562 จำนวน 15 ชุด ๆละ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซืั้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 50 ที่นั่ง ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 1 มื้อ และ อาหารว่าง 1 มื้อ สำหรับ 50 คน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 25 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล 1 ป้าย ขนาด 100 x 200 ซม. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ประจำปี 2562 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง