วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
ซื้อขนม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 องคืการบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.คอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 415-52-017 และ รหัสครุภัณฑ์ 415-52-021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ของส่วนสำนักปลัดหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-036 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-038 นักทรัพยากรบุคคลหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-039 หัวหน้าสำนักปลัดหมายเลขครุภัณฑ์ 415-62-037 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถเกรดเดอร์ปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง หมู่7 สายหลังวัดบ้านโนนขุนทิพย์ ตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการทำป้าย(อะคิลิค)ชื่อติดโต๊ะทำงานของหัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูทางเข้าห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยนายหนูแดง ปรือทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง